O PROGRAMIE

Najczęściej zadawane pytania:

1. Byłam już na stypendium Erasmusa, kiedy był on częścią programu „Uczenie się przez całe życie” LLP Erasmus.
Czy mogę ponownie ubiegać się o wyjazd w Erasmusie+?

To zależy od tego, jak długo trwał poprzedni wyjazd w ramach Erasmusa oraz jakie priorytety w odniesieniu do osób wyjeżdżających po raz pierwszy ustaliła uczelnia, na której Pan/i obecnie studiuje.
W Erasmusie+ ustalono, że każda osoba studiująca ma prawo wyjechać:
– na 12 miesięcy w ramach studiów pierwszego, drugiego, lub trzeciego stop-nia;
– na 24 miesiące w ramach jednolitych studiów magisterskich.

Od powyższego „kapitału mobilności” odejmuje się okres wyjazdu zrealizowanego w ramach tego samego poziomu (cyklu) studiów (niezależnie, czy wyjazd ten był ze stypendium, czy bez stypendium, czyli ze stypendium/grantem zerowym).
Jeżeli więc w roku 2014/15 studiuje Pan/i na kolejnych studiach licencjackich, a w ramach poprzednich studiów licencjackich był/a już Pani/i na 12 miesięcznym stypendium, „kapitał mobilności” już się wyczerpał. Jeżeli jednak kolejnymi Pa-ni/a studiami są studia drugiego stopnia, „kapitał mobilności” wynosi 12 miesięcy.
Uczelnia wysyłająca, realizując własną strategię internacjonalizacji/ mobilności, może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu osób wyjeżdżających po raz pierwszy. Dlatego też konkretnej odpowiedzi na posiadany przez Panią/-a „kapitał mobilności” udzielić może jedynie uczelnia macierzysta. Powinno to wynikać z zasad rekrutacji na wyjazdy studentów konkretnej uczelni w danym roku akademickim.

2. Dwa lata temu ukończyłem studia. W jaki sposób mogę się biegać o wyjazd na staż absolwencki w programie Erasmus+?

Niestety nie ma Pan takiej możliwości. W programie Erasmus+ uczelnia może organizować wyjazdy swoich absolwentów na praktyki/staże zagraniczne pod warunkiem, że przyszły absolwent zostanie zakwalifikowany na wyjazd na ostatnim roku swoich studiów. Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia studiów (dzień ukończenia studiów powinien określać regulamin studiów).

Wszystkie pytania dotyczące szkolnictwa wyższego dostępne na stronie programu Erasmus+ https://erasmusplus.org.pl/sektory?sector=3

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.
Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.
W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.
Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Podstawowe dane

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.
oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.
Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Uczestnicy programu

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.
W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:
– 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
– państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
– państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii**;
**Udział Turcji i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków jest uwarunkowany podpisaniem protokołu ustaleń między Komisją i właściwymi organami każdego z tych państw. Jeżeli do dnia wydania decyzji o przyznaniu dotacji protokół ustaleń nie zostanie podpisany, uczestnicy z danego państwa nie otrzymają finansowania i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu minimalnej wielkości konsorcjów lub partnerstw.
Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.
Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Agencja Wykonawcza

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) znajduje się w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja kilkunastu finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej, w tym również programu Erasmus+.
W ramach programu Erasmus + EACEA będzie zarządzać akcjami scentralizowanymi.

Władza Krajowa

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Narodowa Agencja

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.
Informacja ze strony: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/