PRAKTYKI / STAŻE

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych nie ma podpisanych umów z przedsiębiorcami, u których praktyki te mogłyby się odbywać, dlatego też osoby chętne do wzięcia udziału w praktykach powinny same nawiązać kontakt z potencjalnym praktykodawcą.

Jednocześnie informujemy, że corocznie WNGiG dysponuje tylko kilkunastoma miejscami (średnio 3-miesięczne granty) na praktyki zawodowe w ramach Erasmus+ i w związku z tym nie wszystkim osobom, które indywidualnie postarają się o kontakt z pracodawcą będziemy mogli zapewnić finansowanie.

OGÓLNE ZASADY PROGRAMU:

W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale, urzędy, kancelarie adwokackie itp.). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani też sponsorowanych przez RP, takich jak konsulat czy ambasada RP.

Instytucja, w której student będzie odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus (poza Szwajcarią). Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). W przypadku praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów w uczelni macierzystej, zaliczenie praktyki następuje tak samo, jak zaliczenie przedmiotu. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu, jako dodatkowego osiągnięcia studenta. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia macierzystej uczelni dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.

Nabór kandydatów na wyjazdy prowadzi uczelnia – na poszczególnych wydziałach. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi na Twoim wydziale w danym roku akademickim. Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie. Po zakwalifikowaniu na wyjazd – przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę Erasmusa musisz znać język obcy w takim stopniu, aby móc brać aktywny udział w działalności zagranicznej instytucji.

Dokumenty, które trzeba podpisać przed wyjazdem na praktykę Erasmusa:

· Umowa pomiędzy studentem a Uczelnią dotycząca wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

· LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Learning Agreement for Traineeships to porozumienie między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określające program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta.

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Informacja na temat rekrutacji na praktyki programu Erasmus znajduje się w zakładce: REKRUTACJA
Przydatne linki:
https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/praktyki